[Tản mạn] Cái miệng

Người quân tử tự nuôi mình thì phải cẩn thận về lời nói để nuôi cái đức, và tiết độ về ăn uống để nuôi thân thể (Quân tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực). Là vì đời, “họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập”. Phải giữ gìn nhất cái miệng.

Kinh Dịch – Đạo của người quân tử, Nguyễn Hiến Lê

https://lifechange.vn/tm-cai-mieng/