Ngày của Phở

Hôm nay tôi đọc trên mạng mới biết là ngày của Phở, 12-12. Với tôi thì ngày nào cũng là ngày của Phở thôi. Nam tiến được 20 năm nhưng ngoài cơm ra thì hầu như tôi chỉ ăn Phở là chính, không ăn những món quà bánh khác.

Hồi mới vào Sài Gòn tôi cũng mê mỳ của người Hoa lắm, nhất là mỳ vịt tiềm và mỳ hoành thánh. Rồi tôi cũng có một đợt mê hủ tíu Nam Vang và cơm tấm. Nhưng độ mười năm trở lại đây thì lại chỉ ăn Phở là chính. Có lần vì việc nhà, tôi phải ở lại Hà Nội 40 ngày. Tôi có thống kê thì thấy mình ăn được những 44 bát Phở trong đợt đó. Tôi đã bảo với tôi ngày nào cũng là ngày của Phở mà lại.

Đọc tiếp “Ngày của Phở”