[Tản mạn] Viết sách – Nguyễn Hiến Lê

Khi muốn học một vấn đề nào thì cứ viết sách về vấn đề ấy. Muốn học một cách kỹ lưỡng thì không gì bằng viết sách về điều mình học. Viết sách là tự ra bài cho mình làm. Học mà không làm bài thì mới chỉ là đọc qua chứ không phải học.

Song tôi xin dặn bạn: khi viết nên nhớ là mục đích của ta là để tìm hiểu, chứ không phải để cầu danh. Đừng cầu danh thì danh sẽ tới. Cầu nó, nó sẽ trốn và sự học của ta sẽ hóa ra nông nổi.

Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Hiến Lê