[Tản mạn] Rút kinh nghiệm

Người thông minh, rút kinh nghiệm từ bản thân, không mắc lại một lỗi nhiều lần.

Người trí tuệ, rút kinh nghiệm từ bài học của người khác, làm lần đầu có thể còn không mắc lỗi lớn vì biết quan sát, để ý.

Kẻ ngu, không biết rút kinh nghiệm từ bản thân mình, mắc đi mắc lại một lỗi. Đừng nói đến chuyện học từ bài học của người khác. Không nên mất thời gian với những kẻ như vậy, vì cũng không được kết quả gì.